Velká cena Pustkovce

18.08.2006 00:00

 

Turnaj v Pustkovci - 6. místo.