Velká cena Pustkovce

21.08.2010 00:00

 

Turnaj v Pustkovci - 4. místo (Balicki, Neuwirth, Wzatek).